Wat drijft Dissel Development?

Sietze Ketelaar

Adviseur, trainer en coach

Begeleiding en ontwikkeling van mensen en organisaties in hun context. Daarbij is het leggen van verbinding essentieel. Relaties aanbrengen en onderhouden is de sleutel van succes of excelleren. Dat geldt voor relaties tussen mensen en organisaties, maar ook de vraag hoe je relatie is met jezelf en de zaken waar je voor staat is belangrijk.
We hebben allemaal een doel, ken je dat doel en leef je daarnaar? En wat met de maatschappelijke context? Op verschillende niveaus is dan ontwikkeling mogelijk. In mijn dagelijkse praktijk is dan ook coachen, trainen en begeleiden van mensen en organisaties mijn activiteit.

Na een 3-jarige theologische opleiding heb ik een ruim 20 jarige carrière in de farmaceutische gehad, starten in de sales tot aan HRD-manager. Daarna was de tijd voor een eigen praktijk aangebroken. In 2011 is Vitaedis gestart met een aanbod voor de uitvaartbranche, de leergang voor uitvaartbegeleider is in 2014 overgedragen.

Dissel Development richt zich met innovatieve methoden op de ontwikkeling van medewerkers en organisaties door effectieve Learning & Development trajecten te ontwerpen en uit te voeren

Dissel Development werkt vanuit een heldere identiteit gebaseerd op de 10 woorden:

Wij…

1 ondernemen in afhankelijkheid,
2 houden de communicatie open en  levend,
3 maken geen misbruik van macht,
4 zorgen voor rust, regelmaat en reflectie,
5 tonen respect voor ouderen, en leren van hun wijsheid,
6 zijn creatief en open voor nieuwe ideeën,
7 blijven trouw aan beloften,
8 maken een eerlijke verdeling,
9 baseren onze mening op feiten,
10 gunnen de ander zijn succes en bezit. 

(Bron: CBMC Nederland)

Wat betekent dat voor u in de praktijk?

Wij houden altijd rekening met uw identiteit.
Wij zullen geen mensen ‘afhankelijk’ maken van de trainer of consultant.
Wij confronteren met geduld en richten ons op het welzijn én leerproces van de ander.
Wij zoeken onze programma’s en methoden met zorg uit.

Sietze Ketelaar is lid van NVO2, de vereniging van opleidingsfunctionarissen. Het NVO2-lid dient in de uitoefening van haar/zijn beroep te handelen naar de inhoud en geest van de beroepscode. De code heeft voor alle leden van NVO2 volledig bindende kracht.

dienstverlenende verantwoordelijkheid

Vanuit mijn discretie als opleidingsfunctionaris:
1. stel ik de invalshoek van de cliënt centraal en stel ik mij faciliterend op,
2. ben ik eerlijk en open in mijn relatie met cliënten en richt ik mij op duurzame dienstverlening,
3. maak ik bij de uitoefening van mijn beroep geen misbruik van mijn uit deskundigheid of positie voortvloeiend overwicht,
4. verplicht ik mij tot geheimhouding van hetgeen mij bij de uitoefening van mijn beroep ter kennis komt, voorzover daarover geen afspraken zijn gemaakt (vertrouwensrelatie),
5. stimuleer ik een open communicatie over alle aspecten van de dienstverlening,
6. geef ik rekenschap van mijn handelen op een voor alle belanghebbenden heldere wijze.

professionele verantwoordelijkheid

Vanuit mijn professionele competentie als opleidingsfunctionaris:

7. geef ik eerlijk en volledig inzicht in mijn kwalificaties en beperkingen ten aanzien van mijn handelen, wanneer dat wordt verlangd,
8. ontwikkel ik mijn professionele deskundigheid en blijf ik op de hoogte van de recente ontwikkelingen op mijn vakgebied,
9. kenmerkt mijn relatie met collega’s zich door respect, bereidheid tot uitwisseling van kennis en indien nodig tot samenwerking en verantwoording van de eigen werkzaamheden,
10. onthoud ik mij van gedrag dat het aanzien van beroepsgenoten of het beroep kan schaden.

persoonlijke verantwoordelijkheid

Vanuit mijn persoonlijke integriteit als opleidingsfunctionaris:

11. handel ik op basis van beste weten en kunnen (eerlijkheid),
12. doe ik alleen dat wat ik op basis van mijn eigen en professionele normen en waarden kan verantwoorden,
13. probeer ik een juiste balans te vinden tussen mijn doelen en belangen en die van anderen.

Ten behoeve van de handhaving van deze beroepscode kent NVO2 een Raad van Toezicht en een College van Beroep. Een ieder heeft het recht een klacht in te dienen bij de Raad van Toezicht over het niet naleven van deze beroepscode.

Bron NVO2